RabiSari Plus #1

Composed by Wada Kei
Matsumoto Taiko(Vo.) Tsunemi Yuji(Oud) Tsuboi Akihisa(Vln.) Wada Kei(prerc.)